Znižovanie nákladov na energie neriešia iba majitelia rodinných domov ale i vlastníci bytov vo veľkých bytových domoch. Druhá skupina je zvláštna tým, že často dosiahne isté úspory už len odpojením bytového domu od centrálneho zásobovania teplom. Niekedy si však majitelia bytov uvedomujú potrebu komplexnejšieho riešenia, obzvlášť ak sa jedná o bytový dom staršieho dáta.Tak tomu bolo i v prípade bytového domu na ulici Fraňa Kráľa v Prešove. Dom bol postavený v polovici minulého storočia a v roku 2012 prešiel masívnou rekonštrukciou, ktorá spočívala od výmeny okien, zateplenia fasády i strechy, následne výmeny stúpačiek a elektroinštalácie a končilo sa odpojením domu od centrálneho vykurovania a vybudovaním vlastnej strojovne.

S ponukou na modernú strojovňu nakoniec po viacerých rokovaniach a rozsiahlom výberovom konaní uspela naša firma. Návrh strojovne spočíval v podobe tepelných čerpadiel vzduch-voda interiérového prevedenia a to konkrétne typ WPL 33 od výrobcu STIEBEL ELTRON.

Celá strojovňa bola umiestnená do podkrovných priestorov, ktoré boli pre tento účel špeciálne upravené. Tepelné čerpadlá boli osadené na antivibračné podložky čím sa dosiahlo úplne minimalizovanie akéhokoľvek nežiaduceho chvenia alebo hluku. V dome žije veľa rodín s malými deťmi, ale i dôchodcov. Niektorí majú byty priamo pod strojovňou. No i napriek pôvodne veľkým obavám o kľudný spánok sú s výsledkom všetci spokojní.

Celkovo je v strojovni inštalovaných až päť dvojkompresorových tepelných čerpadiel zapojených do kaskády. Dva z nich okrem vykurovania ešte zabezpečujú i ohrev teplej vody. Veľký dôraz sa kládol najmä na reguláciu celého systému. Ten je riadený plne ekvitermicky a zohľadňuje celý rad rôznych priorít. Okrem iného  bola požadovaná funkcia automatického zálohovania. Preto je regulácia nastavená tak aby pri akomkoľvek výpadku jedného alebo viacerých strojov ešte boli schopné stále fungovať zvyšné jednotky. Simuloval sa i najpesimistickejší scenár a to porucha úplne všetkých kompresorov naraz. V takom prípade sa aktivuje záložný elektrokotol integrovaný priamo do akumulačnej nádoby. Tento stav zabezpečí schopnosť bytového domu odolávať i značným mínusovým teplotám až do príchodu servisného technika.

Tepelné čerpadlá sú vo všeobecnosti považované za efektívny zdroj tepla, ale s charakteristickými teplotnými limitmi. Samozrejme, platí to aj v tomto prípade a preto boli v celom dome okrem stúpačiek menené i vykurovacie telesá. Nové radiátory boli dimenzované už na uspokojivý teplotný spád 50/40 °C. Nakoniec boli do strojovne inštalované i dva  750-litrové zásobníky pitnej vody, ktoré sú nepriamo nahrievané vykurovacou vodou prostredníctvom dvoch výmenníkových staníc.

Záverom je na mieste povedať, že investície do rekonštrukcie týchto rozmerov nie sú nikdy malé. No základom pre takéto projekty je dosiahnutie istej spoločenskej zhody medzi vlastníkmi bytov, ktorí si v tomto prípade našťastie uvedomovali, že technológie v 60-ročnom dome už jednoducho pár rokov „nadsluhujú“. Ak sa však podarí spojiť sily i so správnym správcom schopným pomôcť s financovaním, cesta od myšlienky k cieľu nemusí byť nereálna.

Ing. Igor Kostovčík, marec 2013